การจดทะเบียนเพิ่มสาขา บริษัทจำกัด (Branch Office)

การจดทะเบียนเพิ่มสาขา บริษัทจำกัด

 1. ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มสาขา
  1. จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ที่กรมสรรพากร
  1. จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. เอกสารสำหรับการจดทะเบียน
  1. จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ที่กรมสรรพากร

** จะต้องยื่น ภ.พ. 09 ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 วัน**

 • แบบภพ 09 จำนวน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 • แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่ 1 ชุด
 • (กรณีซื้อสำนักงาน) สำเนาสัญญาซื้อขาย 1 ชุด
 • (กรณีเช่าสำนักงาน) สำเนาสัญญาเช่า 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน/ผู้ให้เช่าผู้มีอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน/ผู้ให้เช่า จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายบริษัท 3 รูป
  • รูประยะไกลให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและป้ายบ้านเลขที่ในรูปเดียวกัน
  • รูปถ่ายระยะไกลให้เห็นทั้งตัวอาคาร
  • รูปถ่ายภายในอาคาร
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • จดทะเบียนเพิ่มสาขาบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • บอจ 1
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • บอจ 4
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ